Dzisiaj jest:
Nauczanie zdalne w klasach IV - VIII
Twoje Menu Jesteś tutaj: e-Nauczanie - ocenianie

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


 
Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego oraz warunki i tryb informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i prowadzenia obowiązkowego nauczania na odległość obowiązują w SP100 warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego zapisane w roz. 7 Statutu Szkoły z następującymi zmianami:
 
1. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się na podstawie przekazywanych przez uczniów wykonanych prac/zadań, za pomocą dziennika elektronicznego librus - zadanie domowe, GSuite (nasze konta gmail) i/lub dopuszczonych innych narzędzi, za pomocą których nauczyciele komunikują się z uczniami, prowadząc np. lekcje online.
2. Ocenianie uczniów oraz przekazywanie informacji zwrotnej o postępach uczniów odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego librus lub innych narzędzi wymienionych w p. 1.
3. Ocenianiu bieżącemu podlegają:
a) indywidualne odpowiedzi ustne z bieżących treści programowych za pomocą komunikatora internetowego,
b) sprawdziany i kartkówki wykonane przez uczniów indywidualnie w czasie i formie wyznaczonej przez nauczyciela i odesłane za pomocą ustalonego wcześniej komunikatora internetowego, wykonane w formie online lub w formie ustnej online, jeśli nauczyciel tak zdecyduje.
c) ćwiczenia i testy wykonane online,
d) prace wykonywane metodą projektu – wykonywane indywidualnie lub zespołowo,
e) zadania domowe wykonywane pisemnie przez uczniów i odsyłane w wyznaczonym terminie za pomocą załącznika w dzienniku elektronicznym librus w zakładce zadanie domowe lub e-mailem w formie pliku tekstowego skanu lub zdjęcia,
f) aktywność na lekcjach prowadzonych na odległość,
g) inne formy wprowadzone przez nauczyciela uwzględniające możliwości zdalnego nauczania oraz możliwości sprzętowe uczniów.
4. Nauczyciel na bieżąco ustala z uczniami zasady oceniania poszczególnych prac, kierując się wytycznymi i modyfikując je dla potrzeb danej pracy, zawartymi w Statucie SP100 w §50.
5. Oceniając każdą pracę, nauczyciel kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia, uwzględniając jego indywidualne możliwości, w tym wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczo – pedagogiczną oraz uwzględniając warunki techniczne i rodzinne ucznia w czasie trwania nauczania na odległość.
6. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przy ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, należy brać pod uwagę śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania oraz oceny zachowania, które uczeń uzyskał do 13 marca 2020 roku, a także jego postawę i zaangażowanie podczas nauczania na odległość.
7. Na okres, o którym mowa w p. 6. zawiesza się funkcjonowanie punktowej oceny zachowania opisanej w § 51 Statutu SP100.
8. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając zawarte w p. 6 wskazania oraz biorąc pod uwagę ocenę nauczycieli i samoocenę ucznia. Każdy z nauczycieli uczących w danej klasie wyraża swoją opinię o zachowaniu ucznia, wystawiając w dzienniku elektronicznym librus punkty od 0 do 3.
9. Ponadto wychowawca i nauczyciele a także uczeń, tworząc własną samoocenę, przy wystawianiu oceny zachowania, bierze pod uwagę elementy wymienione w § 51 p. 1. Statutu SP100, uwzględniając przy tym ograniczenia wynikające z nauczania na odległość.
10. Każdy uczeń pod koniec roku szkolnego, w terminie wskazanym przez wychowawcę, przygotowuje swoją samoocenę za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym librus kierowanej do wychowawcy klasy. Uczeń przekazuje wychowawcy, jaką ocenę z zachowania według niego powinien otrzymać i krótko ją uzasadnia.
11. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy są zobowiązani poinformować, za pośrednictwem dziennika elektronicznego librus, ucznia i jego rodziców o planowanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także, na ich wniosek, poinformować ustnie (telefonicznie lub za pomocą komunikatora) lub pisemnie za pośrednictwem ww. dziennika, jakie warunki uczeń powinien spełnić w tym okresie, by tę ocenę poprawić. W roku szkol. 2019/2020 jest to data 21 maja 2020 r.
12. Poczynając od klasy IV, nie później niż na trzy dni przed zebraniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej nauczyciele uczący danych zajęć edukacyjnych wystawiają uczniom przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy - przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i informują o tym uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego librus. W roku szkolnym 2019/2020 proponowane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania zostaną wystawione do 10 czerwca.
13. Poczynając od klasy IV, jeśli uczeń lub jego rodzice mają zastrzeżenia do przewidywanej przez nauczyciela uczącego danych zajęć edukacyjnych rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, w ciągu dwóch dni od dnia wystawienia tej oceny, zwracają się do niego z pisemnym wnioskiem wysłanym przez dziennik elektroniczny librus w wiadomościach o jej poprawę na określoną ocenę. W roku szkolnym 2019/2020 wnioski mogą wpływać do dnia 12 czerwca.
14. Nauczyciel, o którym mowa w p. 13, ustala termin (powinien to być następny dzień od daty złożenia wniosku) poprawy i zakres wymagań edukacyjnych, które uczeń powinien spełnić na określoną ocenę, przy czym z przedmiotów takich jak: plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, informatyka, zadania sprawdzające powinny mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Nauczyciel ustala też formę (pisemną, ustną lub mieszaną) poprawy tej oceny. Poprawa odbywa się w sali lekcyjnej z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa lub za pośrednictwem komunikatora internetowego (zależnie od sytuacji epidemiologicznej w danym okresie czasu). W roku szkolnym 2019/2020, w związku z terminem egzaminu ósmoklasisty, poprawa musi się odbyć do dnia 15 czerwca.
15. Wystawiona przez nauczyciela w wyniku poprawy roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, ale nie może być niższa od wcześniej przewidywanej.
16. Poczynając od klasy IV, jeśli uczeń lub jego rodzice mają zastrzeżenia do przewidywanej przez wychowawcę rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w ciągu dwóch dni od dnia wystawienia tej oceny, zwracają się do niego z pisemnym wnioskiem wysłanym przez dziennik elektroniczny librus w wiadomościach o jej poprawę na określoną ocenę. We wniosku uczeń lub jego rodzice wymieniają również te zasługi ucznia, które ich zdaniem nie zostały wzięte pod uwagę przez wychowawcę przy wystawianiu proponowanej oceny.
17. Nauczyciel rozpatruje wniosek ucznia lub jego rodziców następnego dnia i informuje pisemnie przez dziennik elektroniczny librus w wiadomościach o rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Jeśli nauczyciel ma wątpliwości w trakcie rozpatrywania wniosku ucznia lub jego rodziców, może zasięgnąć opinii pedagoga szkolnego lub dyrektora/wicedyrektora szkoły, komunikując się telefonicznie, bezpośrednio lub przez dziennik librus. Jeśli wychowawca ma wątpliwości, co do zasadności zastrzeżeń sformułowanych przez ucznia lub jego rodziców, zwraca się do dyrektora/wicedyrektora szkoły, by rozpatrzył sprawę ucznia w jego obecności i obecności ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców w rozmowie może również uczestniczyć przedstawiciel klasowego samorządu. Przez obecność rozumie się tu spotkanie np. w formie wideokonferencji.
18. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeśli zachodzi taka konieczność, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej na odległość z wykorzystaniem ustalonego komunikatora.
19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora/wicedyrektora szkoły, w skład której wchodzi nauczyciel przedmiotu i wicedyrektor jako przewodniczący..
20. Termin, zakres treści programowych i warunki przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, w tym warunki techniczne ustalane są wcześniej z uczniem i jego rodzicem.
21. Jeśli uczeń, oprócz ucznia ostatniej klasy, otrzyma w wyniku rocznej klasyfikacji ocenę niedostateczną, może w ostatnim tygodniu sierpnia zdawać egzamin poprawkowy. Jeśli w dalszym ciągu szkoła będzie funkcjonować w warunkach okresowego zawieszenia zajęć, warunki jego przeprowadzenia zostaną określone w drugim tygodniu sierpnia.
22. Warunki i forma poprawy proponowanych ocen klasyfikacyjnych oraz egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe zostaną w każdej sytuacji dostosowane do możliwości działania szkoły, w zakresie bezpieczeństwa - dostosowane do wymagań GIS wynikających z bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
 
 
Zmiany w Statucie SP100, w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
zostały przyjęte przez radę pedagogiczną SP100 w dniu 29 kwietnia 2020 r. – uchwała nr 2/RZ/2019/2020
 
W imieniu rady pedagogicznej
Halina Chaber – dyr. SP100
 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły
 
29 1030 1508 0000 0005 5033 8068